• Oppdrag: Konkurranse
  • Prosjekt: Pilgrimsenter
  • Sted: Røldal
  • Prosjekteringsteam: Strønstad, Schober, Harloff, Bø, S-N Reksten
  • Areal: 850 m²
  • Utførende: -

PILGRIMSENTERET RØLDAL

Pilsgrimsenteret skal på en stillferdig, men tydelig måte formidle og dokumentere Røldals posisjon som religiøst pilgrimsmål i middelalderen, samtidig som det ivaretar vår tids behov for servicefunksjoner knyttet til denne type turistmål og moderne pilsgrimvandring.

Senteret skal danne en funksjonell og verdig ramme rundt kirkelige handlinger for bygdas menighet.

ORGANISERING

Snittet i landskapet som skaper rom for pilegrimssenteret er lagt nordsør, og krysser kirkens øst-vest akse. Plassen som dannes naturlig mellom senteret og kirkegårdens vestre mur blir kirkebakke med adkomst til både kirke og senter. Øst-vest aksen trekkes gjennom pilegrimssenteret og knytter gravferdsfunksjoner og prestekontor til kirken. Plassen faller diagonalt ned mot publikumsinngangen lenger mot sør i anlegget. Publikum kan ferdes fritt til fots rundt og på bygget.

KONSEPT

Pilsgrimsenteret glir inn i kulturlandskapet og underordner seg kirken slik at opplevelsen av kirkens frie plassering i det store landskapsrommet ikke forstyrres, og kirkens monumentalitet opprettholdes. Gulvet i senteret ligger lavere enn kirken.

UTFORMING

I motsetning til kirkens vertikale streben mot himmelrommet, inngår pilsgrimsenteret som en del av den horisontale flaten i landskapsrommet. Kun overlyset i båre- og visningsrommet bryter med dette prinsippet og knytter denne delen av bygget til de kirkelige handlingene.

Gravferdsanlegg og utstillingsrom forankrer i hver sin ende bygget til landskapet som legges opp rundt disse. De andre funksjonene finner sin plass under taket som spenner mellom disse faste elementene.

Ytterveggene er trukket inn under dype takutstikk for å understreke taket som landskapsforum. Om vinteren vil taket beskytte inngangs sonene, samtidig som anlegget i enda større grad glir i ett med det snødekte terrenget.

FUNKSJONER

Rom knyttet til gravferdshandlinger er lagt til en egen del av bygget helt mot nord, langs kirkens øst-vest akse som danner en overbygget gjennomgang i anlegget.. Bårerommet er plassert mot øst, nærmest kirken, og redskapsrommet mot vest. Publikumstoalett for utvendig adkomst er plassert i tilknytning til garderobe for gravpersonell. Kirkens administrasjon med prestekontor er plassert inntil gjennomgangen på sørsiden og har felles adkomst med senterets administrasjon. Prestens kontor er orientert mot øst og kirkebakken, mens kontorene tilknyttet senteret er orientert mot vest. Personalrom er felles for de to administrasjonene. Publikumsarealene med vestibyle/kafe/hovedsal er orientert mot øst og kirkebakke bak en stor glassvegg. De leder direkte inn i utstillingsrommene som i stor grad er skjermet for dagslys. Rom for bilde- og filmframvisning er plassert sentralt, mens utstillingsarealene danner et variert romforløp rundt.