• Oppdrag: Rammeavtale
  • Prosjekt: Videregående skole, tilbygg & ombygging
  • Sted: Haugesund
  • Oppdragsgiver: Rogaland fylkeskommune
  • Prosjekteringsteam: Søvik, S-N Reksten, Schober
  • Areal: ca. 4700 m²
  • Ferdigstilt: 2013
  • Utførende: -

HAUGALAND VGS

Bebyggelsen består av verkstedhaller for TIP (Teknikk og industriell produksjon) og BA (Bygg og anlegg) med garderober, toaletter, verkstedkon­torer, klasserom, grupperom, studiesenter med vrimleareal, bibliotek og data arbeidsplasser, rådgiverkontorer, IKT-avdeling, samt felles teknisk rom.

Med hensyn til universell utforming har terrenget blitt løftet slik at ferdig gulv legges tilsvarende eksisterende 80-talls bebyggelse og eldste klasseroms bygg. Slik møtes den fallende innkjørselen til skolen på en bedre måte med hensyn til høydetilpassing mellom portene i den nye verkstedhallen og tilstøtende terreng.

Det er valgt en relativt kompakt utbyggingsstruktur som gir rom for senere utvidelse og forlengelse uten at det går på bekostning av eller kommer i konflikt med ønskede kvaliteter på tomten.

Verkstedhallen forutsettes å være fleksibel både internt og i forbin­delse med eventuell videre utvidelse. Den utformes som et stort åpent volum med tilstøtende fasiliteter som garderober, møterom og teknisk rom. Dette gir rom for inndeling for de ulike avdelingene etter varierende behov. Ved etablering av en langsgående kommunikasjon under mezzanin, i indre del av hallen, bak lærerk­ontorer, oppnås stor grad av fleksibilitet i planlagt utbygging og ved evt. videre forlengelse av hallstrukturen. Skillevegger i hallene forutsettes å kunne demon­teres og flyttes ettersom behovet endres.

Materialbruken, med garderobekjerne og ventilasjonsrom utført i betong, med murte innvendige skillevegger, og med verkstedhaller av betongelementer, gir anlegget materialkvaliteter tilpasset bruken. Teorifløy og studiesenter er utført i lettere materialer, men med kvalitet på overflater.